Eğitim Yaklaşımımız

Ana sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kazanım ve gelişim göstergeleri doğrultusunda hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Programı" uygulanır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını desteklemeye yönelik etkinlikler aşağıda belirtilen ders başlıkları altında planlanır ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından uygulanır.

 • Türkçe Dil Etkinliği
 • Matematik
 • Fen ve Doğa
 • Oyun ve Hareket
 • Sanat
 • Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Köşe Etkinlikleri
 • Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Planlanan çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak;

 • Gelişimlerini desteklemek,
 • Sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek,
 • İlkokula hazırlanmalarında rehberlik etmektir.

Eğitim yaklaşımımızda belirtilen amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize yaş gruplarına göre becerilerini geliştirebilecekleri zengin ve esnek bir program bütünü sunulur.

Eğitim programlarımız öğretim yılı başında tüm öğretmenlerimizin katılımıyla, yaş gruplarımızın gelişim özellikleri dikkate alınarak,  bir yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin  bir sonraki yaş grubuna hazırlanmaları hedeflenir. 

Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu gerçekten hareketle öğrencilerimizin;

 • Kendi tercihlerini yapabilen,
 • Karar alma becerisine sahip,
 • Sorumluluk alabilen,
 • Yaratıcı,
 • Girişken,
 • Sorgulayıcı
 • Kendini ifade edebilen,
 • Öz disipline sahip,
 • Başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitim ortamları ve programlar hazırlanır.

Okul öncesi dönemde amaç; bilgi öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa kazandırabilmektir.

Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazır bulunuşlukları içinde gelişmeleri desteklenir.

Oyun, ana sınıfı eğitimimizin merkezinde yer alır. Sınıf içinde ve dışında öğrencilerin oyun yolu ile gelişimini destekleyici aktivitelere yer verilir.

Tüm süreçler öğrenciyi merkeze alarak disiplinler arası işbirliğiyle hazırlanır.  Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine, birleştirilmiş  bir  eğitim yaklaşımı benimsenir. 

Çocukların gelişimi için aile ve okul arasındaki iş birliğine önem verilir. Bu doğrultuda ailelerin çocuklarıyla okul ortamına katılımı için çeşitli etkinlikler planlanır.

Değerlendirme süreci de eğitim yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Süreçler öğretmen, öğrenci ve veli gözüyle çok yönlü olarak değerlendirilir. Sınıf içinde yapılan etkinliklerde öğrencilerin hem bireysel hem de akran değerlendirmeleri yaparak farkındalık kazanmalarına fırsat verilir.

Yıl içinde yapılan çalışmaları çeşitlendirmek ve bu doğrultuda öğrencilerimizin farkındalıklarını artırmak amacıyla tema çalışmaları planlanır. Ders içerikleri belirlenen temalarla ilişkilendirilerek hazırlanır.